Avloppsansökan/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enskilt avlopp

Kan du inte ansluta till det kommunala avloppsnätet ska du ansöka om enskild avloppsanordning. Den kan byggas för en eller flera fastigheter. Alla fastigheter, även fritidshus, med indraget vatten eller med avloppsrör ut från huset omfattas av bestämmelserna om utsläpp av avloppsvatten i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 

När måste jag göra en ansökan/anmälan?

  • Anlägga ny avloppsanordning för WC och/eller en anläggning för bad-, disk- och tvättvatten
  • Ändra befintlig avloppsanordning
  • Ansluta WC till befintlig avloppsanordning

Ansökan/anmälan ska lämnas in innan arbetet med anläggningen påbörjas eller ändras. Ta gärna tidigt kontakt med miljökontoret och diskutera placering av anläggningen, skydd för egen och andras vattentäkter, vilken skyddsnivå som gäller för fastigheten och om provtagning behövs för att se om marken har tillräcklig infiltrationskapacitet. Till ansökan ska en skalenlig karta bifogas.

 

Miljösanktionsavgift för utebliven ansökan eller anmälan

Om du inte ansöker om tillstånd eller anmäler din avloppsanläggning innan den tagits i bruk kan du bli ålagd att betala miljösanktionsavgift.

Avgift för prövning 

För prövning av tillstånd och handläggning av anmälan tar miljökontoret ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
Du hittar Ydre kommuns fastställda taxor och avgifter här.

 

Frågor om e-tjänsten

Joakim Ektröm
joakim.ekstrom@ydre.se
0381-661226

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden byggnation och miljö
miljokontoret@ydre.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa