Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för ansökan om strandskyddsdispens. Se nedan information om strandskydd före du påbörjar din ansökan.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. 

Vad gäller inom ett strandskyddat område?

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

 • uppföra nya byggnader,
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
 • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull. Kontakta din kommun om du vill veta mer om vad som är tillåtet inom strandskyddade områden.

Kan jag få dispens från strandskyddet?

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller en friggebod? Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallat LIS-område, kan du få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden,
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Du ansöker om dispensen hos din kommun. För vissa områden är det istället länsstyrelsen som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att få information om vad som gäller inom ett visst område.

Strandskyddet kan upphävas för ett område

Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny detaljplan antas, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syften. De särskilda skäl som gäller för att upphäva strandskyddet är samma som för att bevilja en dispens, se 7 kap. 18 c–d § miljöbalken.

Om strandskyddet har varit upphävt i en detaljplan och den upphör att gälla eller ersätts av en ny detaljplan, återinträder strandskyddet. Om man då vill upphäva skyddet eller få dispens måste det prövas på nytt mot de nu gällande reglerna.

För vissa områden är det länsstyrelsen som beslutar om strandskyddet ska upphävas när kommunen antar en detaljplan. Det gäller till exempel för naturreservat som har beslutats av länsstyrelsen, eller vid byggandet av en allmän väg eller järnväg.

Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet i enskilda fall, om det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag om området har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Man ska kunna passera längs vattnet

Det är inte tillåtet att upphäva strandskyddet, eller ge dispens från strandskyddet, för den del av stranden som behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade byggnaderna eller anläggningarna. Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av stranden. Kravet på fri passage gäller dock inte om byggnaderna eller anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa